ဆက္သြယ္ စံုစမ္းရန္

LUCKY DRINKING WATR Co.,Ltd. ( ပင္မရံုး )

၄၈၉ တန္ပ၀ဒီ၊ ခ်မ္းေျမ့သာဇီ ျမိဳ ့နယ္၊ မႏၱေလး

၉၅ ၂ ၇၀၁၄၉၊ ၇၀၇၃၆၊ ၇၀၇၃၇၊ ၅၉၀၃၄၊ ၅၉၃၄၅၊ ၅၉၈၆၁

luckyro1991@gmail.com, www.luckydrinkingwater.com

အေရာင္းျပခန္း ( ၁ )

၈၃ ႏွင့္ ၈၄ ၾကား၊ ၃၅လမ္းေပၚ၊ ခ်မ္းေျမ့သာဇံ၊ မႏၱေလး

၃၉၈၂၆၊ ၃၉၈၂၇၊ ၃၉၈၂၈

အေရာင္းျပခန္း ( ၂ )

၇၈ ႏွင့္ ၇၉ ၾကား၊ ၂၆လမ္းေပၚ၊ ခ်မ္းေအးသာဇံ၊ မႏၱေလး

၃၄၀၂၉၊ ၃၄၀၃၀

အေရာင္းျပခန္း ( ၃ )

၃၀ႏွင့္၆၅ ေထာင့္၊ ခ်မ္းေအးသာဇံ၊ မႏၱေလး

၃၄၅၉၆၊ ၆၁၁၆၆

အေရာင္းျပခန္း ( ၄ )

၇၇ႏွင့္၇၈ၾကား၊ ၃၂x၃၃၊ ေရႊျဖဴ ပလာဇာ၊ ခ်မ္းေျမ့သာဇံ၊ မႏၱေလး

၆၀၈၇၄၊ ၆၀၈၇၇၊ ၆၀၈၇၈

အေရာင္းျပခန္း ( ၅ )

လမ္း(၄၀)၊ ၈၃ ႏွင့္ ၈၄ ၾကား၊ မဟာေအာင္ေအး၊ မႏၱေလး

၉၁၀၀၀၈၆၉

အေရာင္းျပခန္း ( ၆ )

၂၂x၂၃ၾကားႏွင့္ ၈၆x၈၇လမ္း၊ ေအာင္ေျမ့သာဇံျမိဳ ့နယ္၊ မႏၱေလး

၉၁၀၀၀၈၇၂

အေရာင္းျပခန္း ( ၇ )

၇၁ႏွင့္၇၂ ၾကား၊ ၃၆လမ္းေပၚ၊ မဟာေအာင္ေအး၊ မႏၱေလး

၉၁၀၀၀၈၇၃

အေရာင္းျပခန္း ( ၈ )

၃၇လမ္းေပၚ၊ ၇၃ႏွင့္၇၄ ၾကား၊ မဟာေအာင္ေျမ၊ မႏၱေလး

၉၁၀၁၄၅၈၁

အေရာင္းျပခန္း ( ၉ )

၆၄လမ္းေပၚ၊ စိန္ပန္းႏွင့္မေနာ္ဟရီလမ္း၊ ခ်မ္းေျမ့သာဇီ၊ မႏၱေလး

၉၁၀၁၄၆၀၈

အေရာင္းျပခန္း ( ၁၀ )

၅၆လမ္းေပၚ၊ သိမ့္ပန္ႏွင့္မေနာ္ဟရီလမ္း၊ ခ်မ္းေျမ့သာဇီ၊ မႏၱေလး

၉၁၀၀၀၈၇၀

အေရာင္းျပခန္း ( ၁၁ )

၄၃လမ္းေပၚ၊ ၆၆ႏွင့္၆၇လမ္း၊ မဟာေအာင္ေျမ၊ မႏၱေလး

၉၁၀၀၀၈၇၁

အေရာင္းျပခန္း ( ၁၂ )

စိန္ပန္လမ္း၊ ၃၈ႏွင့္၃၉လမ္း၊ မဟာေအာင္ေျမ၊ မႏၱေလး

၉၁၀၁၄၆၃၉

အေရာင္းျပခန္း ( ၁၃ )

လမ္း(၄၀)၊ ၇၈ႏွင့္၇၉ၾကား၊ မဟာေအာင္ေျမ၊ မႏၱေလး

၉၁၀၁၁၂၈၆

အေရာင္းျပခန္း ( ၁၄ )

မႏၱေလး-စစ္ကိုင္းလမ္း၊ ေခာတ္သစ္၊ အမရာပူရ၊ မႏၱေလး

၉၁၀၁၃၄၈၉

အေရာင္းျပခန္း ( ၁၅ )

၆၃လမ္းေပၚ၊ ၁၉ႏွင့္၂၀လမ္း၊ ေအာင္ေျမသာဇံ၊ မႏၱေလး

၉၁၀၁၄၅၈၃

အေရာင္းျပခန္း ( ၁၆ )

၁၁ႏွင့္၈၁လမ္းေထာင့္၊ ေအာင္ေျမသာဇံ၊ မႏၱေလး

၉၁၀၁၄၅၉၂

အေရာင္းျပခန္း ( ၁၇ )

အမွတ္(၄)၊ တိုက္ (၃၀)၊ ကြ်ဲဆည္ကန္၊ ၿပည္ၾကီးတံခြန္၊ မႏၱေလး

၉၁၀၁၄၅၉၁

အေရာင္းျပခန္း ( ၁၈ )

ဖိုးရာဇာႏွင့္၆၈လမ္းေထာင့္၊ စက္မွုဇံု(၁) ျပည္ၾကီးတံခြန္၊ မႏၱေလး

၅၁၅၃၉၂၉

အေရာင္းျပခန္း ( ၁၉ )

ကေနာင္မင္းသားၾကီးလမ္း၊ ၅၂ႏွင့္၅၃ ၾကား၊ ျပည္ၾကီးတံခြန္၊ မႏၱေလး

၉၁၀၁၄၆၂၉

လားရွုိး

နတ္ေရကန္လမ္း၊ လမ္းသြယ္-16 သြပ္ျပားစက္ရံုအနီး

၀၉ ၂၆၃ ၃၉၀ ၆၇၇

မံုရြာ

စာေရးတန္းလမ္းရံုးၾကီးရပ္ကြက္

၀၉ ၄၇၀ ၅၄၀ ၄၅

မိတၳီလာ

၅ လမ္း၊ ျပည္သာယာ

၇၉၄၆၉၄၉၆၃

ျပင္လြင္ဦး

အမွတ္ ( ၂၅၀ )၊ ခ်ယ္ရီလမ္း

၆၈၀၇၁၉၂

ေနျပည္ေတာ္

၀ - ၉ ပြဲရံုတန္း

ဦးစိုးသိန္း - ၀၆၇ - ၄၂၀၅၇၉